Mateřská škola

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:00 do 16:30 hod.

Mateřská škola je od 1.9.2021 dvojtřídní. Každá třída má své jméno: BERUŠKY a SLUNÍČKA. Děti máme zpravidla ve třídách rozděleny do věkových skupin, ve třídě Berušek (2 - 3 roky, 3 - 4 roky), ve třídě Sluníček (4 – 5 let, 5 – 6 let). Věkové zvláštnosti dětí jsou důležitým aspektem výchovně vzdělávací práce v MŠ. Snažíme se také o individuální přístup ke každému dítěti. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, ale i pro řízené činnosti. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální a skupinové činnosti.

 

Při vstupu do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Přijímání dětí do MŠ se řídí platnou legislativou, která nastavuje kritéria pro přijímání dětí. Do MŠ jsou přijímány děti od 2let do zpravidla 6 let. Zařazení probíhá formou zápisu. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, web. O přijetí rozhoduje ředitelka podle §34 zákona č. 561/2004 (školský zákon) podle kapacity a o svém rozhodnutí písemně informuje zákonné zástupce.

Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených činností. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného či spontánního učení založeného na smyslovém vnímání, prožitkovém učení zpravidla ve skupinách i individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovního poučení. Všechny činnosti obsahují především formu hry a tvořivosti.

Personální zabezpečení MŠ:

ředitelka ZŠ a MŠ:  Mgr. Helena Pospěchová
vedoucí učitelka:   Jana Menšíková, DiS.
 

učitelky:          Ing. Ph.D. Eva Baslerová,   Kateřina Štolová,  Bc. Kateřina Juříčková

                             
 

kontaktní telefon do MŠ: 733 184 889

 

DESATERO_PRO_RODICE

Jak_vybavit_dite_do_materske_skoly 

pisemna_dohoda_s_rodici_MS

Skolni_rad_MS_od_1.9.2020

Zadost_o_prijeti_ditete

Zapisni_list

evidencni_list

Pasování předškoláků 2021

 
 

 

 
 
 
 

 


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Maletín 94
789 01 Zábřeh


733 184 888 ředitelka
734 321 835 budova ZŠ