Základní informace

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:00 do 16:30 hod.

Mateřská škola je od 1.9.2021 dvojtřídní. Každá třída má své jméno: BERUŠKY a SLUNÍČKA. Děti máme zpravidla ve třídách rozděleny do věkových skupin, ve třídě Berušek (2 - 3 roky, 3 - 4 roky), ve třídě Sluníček (4 – 5 let, 5 – 6 let). Věkové zvláštnosti dětí jsou důležitým aspektem výchovně vzdělávací práce v MŠ. Snažíme se také o individuální přístup ke každému dítěti. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, ale i pro řízené činnosti. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální a skupinové činnosti.

Při vstupu do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Přijímání dětí do MŠ se řídí platnou legislativou, která nastavuje kritéria pro přijímání dětí. Do MŠ jsou přijímány děti od 2let do zpravidla 6 let. Zařazení probíhá formou zápisu. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, web. O přijetí rozhoduje ředitelka podle §34 zákona č. 561/2004 (školský zákon) podle kapacity a o svém rozhodnutí písemně informuje zákonné zástupce.

Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených činností. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného či spontánního učení založeného na smyslovém vnímání, prožitkovém učení zpravidla ve skupinách i individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovního poučení. Všechny činnosti obsahují především formu hry a tvořivosti.

Personální zabezpečení MŠ:

ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Helena Pospěchová
vedoucí učitelka: Jana Menšíková, DiS.
 

učitelky: Ing. Ph.D. Eva Baslerová, Kateřina Štolová, Bc. Kateřina Juříčková

asistentka pedagoga: Ivana Bannertová

kontaktní telefon do MŠ: 733 184 889

 

 

Soubory